مدیر مسئول

  • دکتر محمدرضا رضوی/ موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

سردبیر

  • دکتر علی‌نقی مشایخی/ استاد، دانشگاه شریف

جانشین سردبیر

  • دکتر محمدرضا رفعتی/ استادیار، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

اعضای هیات تحریریه

  • دکتر آلبرت بغزیان/ استادیار، دانشگاه تهران واحد کیش
  • دکتر علی‌اکبر خسروی‌نژاد/ استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی
  • دکتر محسن صادقی/ استادیار، دانشگاه تهران
  • دکتر علی محمودی/ استاد، دانشگاه تهران
  • دکتر مسعود موحدی/ استادیار، دانشگاه امام حسین(ع)

مدیرداخلی مجله: 

  • مریم عزیزی

پست الکترونیکی: barresy.bazargani@itsr.ir 

تلفن: 66934645

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir