سند نقشه راه توسعه صادرات کشور 1404-1399

 تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور که چشم انداز اقتصاد کشور در آن ترسیم شده، در گرو دستیابی به اقتصادی پویا، رشدیابنده و دانش بنیان است. در این میان توجه به مولفه های پیشبرنده آن بسیار حائز اهمیت است. یکی از مولفه های آن، توسعه صادرات غیرنفتی کشور میباشد. بررسی وضعیت تجارت خارجی کشور در یک دهه اخیر حاکی از ضرورت توجه بیشتر به توسعه صادرات غیرنفتی و اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی کشور است که از مولفه های کلیدی در تحرک بخشی به تولید (جهش تولید) به شمار میرود. در این ارتباط، تجزیه و تحلیل عملکرد تجارت خارجی نشان میدهد که کشور نیازمند اقدامات جدی در دستیابی به اهداف اسناد بالادستی به ویژه در مقایسه با رقبای منطقه ای است و ادامه روند کنونی اقتصاد کشور را از مسیر ترسیم شده در اسناد بالادستی دور میکند. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنایت به اهداف ترسیم شده در اسنادبالادستی و با الهام از سیاستهای اقتصاد مقاومتی با رویکرد درونزای برون‌نگر تدوین سندی جامع برای مشخص شدن مسیر حرکت توسعه صادرات غیرنفتی را در دستور کار خود قرار داده و سعی کرده است با هدف انسجام بخشی و نقش آفرینی نهادها و وزارتخانه های مختلف در جهت هماهنگی و همکاری موثر بین آنها، دستیابی به اهداف موردنظر را تسهیل نماید. سند پیش رو حاصل مطالعات پژوهشی و کارشناسی با رویکرد علمی و مبتنی بر نظرات خبرگی و مسئولان حوزه تجارت کشور است که در آن ضمن ارائه تصویری اجمالی از روند تجارت خارجی در یک دهه اخیر، آسیب شناسی صادرات غیرنفتی و نقاط قوت کشور در این حوزه، نقشه راه توسعه صادرات غیرنفتی کشور را برای پنج سال آینده ترسیم کرده است. 

دانلود فایل

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir