سند نقشه راه تنظیم بازار کشور

تنظیــم بــازار بــه عنــوان یــک مقولــه کلیــدی اثرگــذار در تمامــی دوره‌هــا و دولتهــا، نقــش بســزایی در مدیریــت پیامدهــای تکانه‌هـای پیرامونـی بـه ویـژه آثـار تحریمهـای ظالمانـه، شـوکهای ناشـی از تغییـر متغیرهـای کلان و عـدم تحقـق کامـل اهـداف سیاســتهای بخشــی و همچنیــن شکســتهای بــازاری داشــته اســت. در ایــن راســتا و بــه منظــور ارتقــاء هدفمنــد اجــرای ایــن سیاسـتها، برخـورداری از نقشـه راه مـدون و منسـجم متناسـب بـا اقتضائـات زمانـی و در راسـتای اهـداف اسـناد بالادسـتی کشـور ضـروری اسـت. بــر اســاس مصوبــات ســی و پنجمیــن جلســه شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی ســران قــوا )شــماره 13733-98/م مــور خ 2/5/1398 )کـه بـه تائیـد مقـام معظـم رهبـری نیـز رسـیده اسـت، بـر لـزوم تدویـن نقشـه راه و برنامه‌هـای عملیاتـی تنظیم بازار کشـور بـا هـدف جلوگیـری از هرگونـه آسـیب بـه تولیـد و ادامـه رشـد و بالندگـی تولیـد داخـل در جهـت مقابلـه بـا اهـداف جنـگ اقتصـادی، فرهنگـی، اجتماعـی و سیاسـی دشـمن؛ حفـظ آرامـش سـفره مـردم و تأمیـن کسـری نیـاز کالایـی کشـور در بخـش معیشـتی و مـواد اولیـه تولیـد و متناسب‌سـازی منابـع و امکانـات بـرای بـه حداقـل رسـاندن آثـار سـوء بـروز کمبـود یـا نبـود کالایی؛ تأمیـن به‌موقـع کالاهـا و مـواد اولیـه؛ کاهـش مخاطـرات ناشـی از عـدم تأمیـن منابـع ارزی و ریالـی؛ هدایـت و هزینـه کـردن منابـع محـدود متناسـب بـا اولویتهـای کالایـی در زمـان صـدور مجـوز و همچنیـن جلوگیـری از تخلفـات اقتصـادی در بخـش خـرد بـر تهیـه نقشـه راه تأ کیـد شـده اسـت. بایـد توجـه داشـت کـه حـوزه مداخـات دولـت در امـور تنظیـم بـازاری در بسـیاری از مـوارد جنبـه هماهنگی میان تمـام نهادهای دخیـل در تنظیـم بـازار، تسـهیل‌گری و تسـریع در امـور اجرایـی مرتبـط بـا آن به‌ویـژه در زمانهایـی اسـت کـه شـوکهای پیرامونـی و بی‌ثباتـی متغیرهـای کلان اقتصـادی رخ میدهـد. یکـی از رسـالتهای اصلـی تدویـن نقشـه راه تنظیـم بـازار کمـک بـه ارتقـای ایـن هماهنگـی، تسـهیل و تسـریع در امـور اسـت. از طرفـی بـا توجـه بـه فرابخشـی بـودن و ماهیـت پیچیـده تنظیـم بـازار، تدویـن نقشـه راه تنظیـم بـازار کشـور نیازمنـد طراحـی مدلـی اسـت کـه هـم بتوانـد ابعـاد ایـن ماهیـت فرابخشـی و پیچیـده را در نظـر گرفتـه و هـم بــر اســاس بررســی وضــع موجــود و آسیب‌شناســی آن، رویکردهــای لازم را بــرای تدویــن سیاســتها و برنامه‌هــا بــرای ایجــاد درکــی مشـترک میـان همـه دسـت‌اندرکاران تنظیـم بـازار کشـور و همـراه کـردن تمامـی دسـتگاههای مسـئول، ارایـه کنـد.

 

دانلود فایل 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir