کتاب سال صنعت، معدن و تجارت

هر نظام سیاسی، قوانین، مقررات، برنامه ها و سیاستهايی را به منظور پاسخگويی به نیازهای مادی و معنوی و تأمین رفاه و سعادت شهروندان خود ارائه میکند تا زمینه رشد و تعالی آنها را فراهم آورد. در اين راستا، توسعه پايدار به عنوان چارچوبی برای تبیین و شناخت روند توسعه اقتصادی و مديريت منابع طبیعی در سراسر جهان از سوی سازمان ملل متحد طرح شده است. تحقق اهداف ، رويکردهای سیاستی توسعه پايدار مورد تأکید نهادهای بین المللی قرار دارد. اين نهادها در سال خود را در تحقق اين اهداف بر دو محور فراگیر بودن (دسترسی همه اقشار) و پايداری (رعايت سه  زيست محیطی و اجتماعی )بنا نهاده اند. اين در حالی است که افزايش مخاطرات، جنبه اقتصادی تنش های تجاری و ... توسعه پايدار را تهديد میکند. بررسیها، تغییرات اقلیمی، سیاسی و اجتماعی نشان میدهد که حوزه های رشد اقتصادی، توسعه صنعتی، سرمايه گذاری و تجارت جهانی از مهمترين و کلیدی ترين حوزه ها در مسیر توسعه پايدار به شمار میروند.

 

دانلود کتاب سال 1397 صنعت، معدن و تجارت 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

اقتصاد ایران در سال 1396 همگام با اقتصاد جهانی (که از روند رو به رشدی برخوردار بود) توانست رشد مثبتی در شاخصهای تولید ناخالص، درآمد سرانه و تجارت خارجی، بواسطه شرایط پس از برجام و رفع برخی تحریم ها تجربه کند، اگرچه وضعیت رشد شاخص های اقتصادی در مقایسه با اهداف مندرج در قانون برنامه ششم فاصله نشان میدهد. شایان ذکر است گمانه زنی ها در خصوص تصمیم ایاالت متحده آمریکا برای خروج از برجام، موجب ایجاد چشم اندازی نامطمئن برای وضعیت شاخص های اقتصادی ایران شد. ضمن آنکه این شرایط میتواند به عنوان مانعی جدی پیش روی جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین انتقال فنآو ری با تا کید بر بخش صنعت ایران تلقی شود.

 

دانلود کتاب سال 1396 صنعت، معدن و تجارت

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

کتاب سال 1395 صنعت، معدن و تجارت

کتاب سال 1394 صنعت، معدن و تجارت

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir