تدوین سیاستهای صنعتی و معدنی گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در ایران

صنعــت پتروشــیمی بــه عنــوان پیشــران بســیاری از صنایــع در کشــور، در ســالیان گذشــته توانســته رشــد کمــی قابــل توجهــی را تجربـه کنـد، ولـی بـا نقایـص سـاختاری عدیـده ای نیـز مواجـه بـوده اسـت. در نتیجـه بـه لحـاظ حجـم تولیـد، جایـگاه قابـل قبولـی در دنیـا بـرای صنعـت پتروشـیمی ایـران به دسـت آمـده بـه طـوری کـه در برخـی از محصـولات مثـل متانـول، اوره و آمونیـاک جـزء تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان بـزرگ دنیـا میباشـد. ولـی بـه لحـاظ ارزش صادراتـی محصـولات، جایـگاه مناسـبی عایـد ایـن صنعـت نشـده اسـت. تجـارب کشـورهای موفـق در ایـن زمینـه نشـان میدهـد، بـرای رهایـی از خـام فروشـی، هدایـت بنگاههـا بـه سـمت تولیـد محصـولات صادراتـی بـا ارزش افـزوده و فنـاوری بـالا ضـروری اسـت.

 

دانلود فایل 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir