توسعه از منظر مكانيابي و حمايت‌هاي دولت (با تاكيد بر جهش توليد)

مركز لجستيك را مي‌توان يكي از مهمترين مولفه‌هاي كليدي نظام‌هاي لجستيك مدرن در كشورها تلقي نمود كه طي دهه‌هاي اخير توسعه آنها از سوي دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته است. موفقيت و كارآمدي مراكز لجستيك در چند عامل مهم شامل مكان‌يابي بهينه، وجود زيرساخت‌هاي مناسب در محل و حمايت دولت‌ها از توسعه آنها نهفته است. بر اين اساس، اين گزارش به تحليل نقش مراكز لجستيك (برون‌شهري) در تسهيل و تسريع جهش توليد پرداخته و نحوه مكان‌يابي مراكز لجستيك و سياست‌هاي دولت در راستاي توسعه آنها را بررسي مي‌كند.

در همين راستا، مكتوب حاضر ابتدا به بررسي موضوع مكان‌يابي در مراكز لجستيك و اهميت ايفاي نقش دولت‌ها در توسعه آنها پرداخته است. سپس تجربيات سه كشور تركيه، هندوستان و چين در زمينه توسعه اين مراكز از منظر مكان‌يابي و سياست‌هاي حمايتي دولت‌ها تبيين شده است. پس از آن تجربيات وزارت راه و شهرسازي در تدوين سند آمايش مراكز لجستيك و نيز تجربيات موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مراكز لجستيك در شهرك‌ها و نواحي صنعتي مرور شده است. در پايان نيز از تحليل تجارب جهاني و تجارب داخلي موجود، پيشنهاداتي به منظور ارتقاي نقش مراكز لجستيك در كمك به جهش توليدات در كشور ارايه شده است.

دانلود فایل

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir