رویکردهای نوین تامین مالی صادرات

يکي از راهبردهاي توسعه اقتصادي و صنعتي، در تمامي کشورهاي جهان و در عرصه تجارت بين الملل، راهبرد توسعه صادرات است. توسعه صادرات ضمن تأمين درآمدهاي ارزي براي کشورها، نقشي مهم در ايجاد اشتغال و فرصت هاي شغلي جديد، افزايش ظرفيت توليد و رسيدن به صرفه هاي ناشي از مقياس، ارتباط با زنجيره جهاني توليد، انتقال دانش و فناوري و تقويت تراز تجاري دارد. از اين رو، استراتژي توسعه صادرات و حمايت هاي همه جانبه از آن در دستور کار اكثر دولت ها اعم از توسعه يافته و در حال توسعه قرار دارد. يکي از اقدامات مهم کشورها در حمايت از صادرکنندگان در مراحل مختلف خريد نهاده، توليد و تکميل کالاي صادراتي و رقابت در بازارهاي جهاني، توسعه نظام تأمين مالي صادرات ذيل نظام مالي و گسترش حمايت هاي مالي و اعتباري، بيمه اي و ضمانتي از آنها بوده است.

در ايران نيز موضوع توسعه صادرات به کرات در قوانين و اسناد بالادستي مورد تأکيد قرار گرفته است؛ به نحوي که يکي از اهداف و رويکرد مورد تأكيد در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، توسعه صادرات غير نفتي بوده و متوسط رشد سالانه صادرات غيرنفتي کالا و خدمات در طول برنامه معادل 21.7  درصد هدف گذاري شد. دستيابي به هدف مذکور و حرکت در مسير توسعه صادرات غيرنفتي و افزايش سهم آن از صادرات کشور و افزايش رقابت صادر کنندگان ايراني با همتايان خارجي در بازارهاي بين المللي، مستلزم حمايت هاي همه جانبه از صادرکنندگان از جمله توسعه تأمين مالي صادرات است. توسعه نظام تأمين مالي صادرات در کشور ايجاب مي کند نخست آسيب شناسي از ساختار تأمين مالي صادرات کشور صورت پذيرد تا بر مبناي آن چالش‌هاي اساسي صادر کنندگان در حوزه ترتيبات مالي، اعتباري، بيمه اي و احصاء شود و سپس بتوان بر اساس نتايج حاصل از آن در کنار تجارب ساير کشورها، اقدامات اجرايي مناسب جهت بکارگیری ابزارها و روش هاي نوين تأمين مالی صادرات را اتخاذ کرد.

خرید کتاب 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir