ایجاد تحول در اقتصاد سیاست صنعتی در خدمت رشد، اشتغال و توسعه

کتاب حاضر، فهم عمیق‌تری از فرآیند تحول ساختاری و تغییر فناورانه و نیز عصاره‌ای از درس‌آموخته‌ها و اصول طراحی سیاست‌گذاری را به گونه‌ای فراهم می‌کند که با پیاده‌سازی آن بتوان رشد پایدار و خلق مشاغل کیفی را انتظار داشت.
این کتاب رویکردهای نوآورانه متنوعی را به کار می‌گیرد که به‌تازگی در بستر جریان‌های مختلف فکری اقتصادی (مشتمل بر اقتصاد مرسوم، ساختارگرایان، اقتصاد نهادگرا و اقتصاد تکاملی) مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این کتاب و در مقام تشریح نیروهای محرک تغییر ساختاری و فناورانه و در تبیین پیچیدگی‌های متناظر با هریک، این چارچوب‌ها به جای آنکه رقیب یکدیگر جلوه داده شوند، تکمیل‌کننده همدیگر تصویر شده‌اند.

 

خرید کتاب

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir