کتاب "الگوهای توسعه کسب و کار در صنایع ایران، مطالعه موردی: صنایع لوازم خانگی و شیمیایی"

صاحبنظران امور بنگاه، موفقیت بنگاه های دیر صنعتی شده را نتیجه توسعه یادگیری در همه فرآیندها و بخش های سازمانی و در واقع نظام ملی یادگیری آن ها میدانند. در عین حال نقش بی بدیل دولت کارآفرین و و توسعه گرا که امکان ارتباط بنگاه ها با صاحبان فناوری را تسهیل نموده و از آن ها حمایت می کند را نباید فراموش کرد. موفقیت بی نظیر بنگاه های شرق آسیا نیز بر پایه این حرکت دوسویه ارزیابی میشود. در ایران، حدود سه هزار کارگاه بزرگ صنعتی وجود دارد. بخش زیادی از کارگاه های صنعتی کشور علی رغم مواجهه با چالش های محیطی نه تنها پیشرفت هایی داشته اند، بلکه توانسته اند بنگاه های بزرگ و رقابتی ایجاد کنند. کتاب حاضر، حاصل پژوهشی کاربردی با هدف تعیین ویژگی های الگوی بومی و عوامل موثر بر توسعه بنگاه های منتخب در صنایع لوازم خانگی و شیمیایی (شوینده ها) در فضای کسب و کار می باشد که امید است مورد توجه سیاست گذاران و فعالین بخش خصوصی قرار گیرد. 

 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir