تدوين بسته سياستي- قانوني براي ترغيب ادغام بنگاه‌هاي صنعتي در جهت ارتقاي توان رقابتي

 موضوع ادغام بنگاههاي ژاپني، آمريكايي و اروپايي در سالهاي اخير به منظور استفاده از صرفه هاي مقياس و جبران كاهش سود ناشي از تشديد رقابت، با وجود روند فزاينده تصويب قوانين رقابت در كشورهاي مختلف جهان در كانون توجه اقتصاد رقابت جهان قرار داشته است. افزايش توانمندي بنگاههاي داخلي براي رقابت بين‌المللي از جمله به منظور الحاق به سازمان جهاني تجارت از ديگر انگيزه هاي ادغام بنگاههاي صنعتي بوده است. در كشور ما به جهت تعدد و پراكندگي بالاي بنگاهها در بسياري از رشته هاي صنعتي و براي تقويت توان و قابليت رقابت بين-المللي آنها از جمله با هدف الحاق آتي به سازمان جهاني تجارت، ضرورت دارد كه با تاكيد بر تجربيات بين المللي اين راهبرد مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد تا متناسب با شرايطمان بتوان از آن براي منظورهاي فوق بهره برد. 
هم اكنون در سطح جهان بسياري از بازارها ساختاريافته اند و در آنها عاملين متعدد، رقابت بالا و گسترده به‌چشم نمي خورد بلكه در اغلب صنايع سهم عمده بازار در اختيار چند شركت معدود است. طي دهه‌هاي اخير، اين ساختار شبه انحصاري در بازارهاي بين المللي افزايش نيز داشته است كه توجه به آن در ورود به بازارهاي جهاني و حفظ بازار داخلي حايز اهميت كليدي در استراتژي صنعتي است. دست يابي به صرفه‌هاي مقياس و تنوع و قابليت سرمايه گذاري گسترده در بازاريابي  و خدمات به مشتريان و انجام تحقيق و توسعه از ضرورت هاي بنيادين فعاليت بنگاهها در عرصه هاي جهاني‌شده است و از اين رو لازم است كه بر وجود يك سياست رقابتي مناسب و ترغيب شكل گيري شركت هاي بزرگ و همزمان با آن ترغيب شكل گيري خوشه‌هايي از صنايع كوچك و متوسط در كنار شركت هاي بزرگ تاكيد شود. 
مقياس فعلي بنگاههاي ما به آنها اجازه بازيگري در بازارهاي ساختاريافته جهاني را نمي دهد و از اين رو ساماندهي رقابت با اتخاذ سياست هاي رقابت مديريت شده و ترغيب شركت ها به ادغام و يكپارچه‌سازي و يا مساعدت به شكل‌گيري خوشه‌هاي صنعتي از ضروريات يك استراتژي صنعتي براي ارتقاي قابليت رقابت صنايع كشورمان مي‌باشد. 

اهداف 
1-    بررسي تجربيات مطرح بين المللي از قبيل ژاپن، چين، كره، مالزي، هند، اروپا و آمريكاي جنوبي
2-    بررسي قوانين و مقررات مرتبط با ادغام در كشور
3-    بررسي وضعيت تمركز بنگاههاي صنعتي كشور
4-    ارايه سياست رقابتي وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ادغام و افزايش مقياس بنگاهها
5-   بازنگري و پيشنهاد قوانين، مقررات و مشوق هاي مرتبط در موارد تاثيرگذار مانند صدور مجوزها، ارائه برنامه و مشوقهاي مربوطه جهت ارتقاي توان رقابتي بنگاهها بويژه در امور صادراتي و ساير موارد مرتبط  

بهره برداران و ذينفعان اصلي يافته‌ها و دستاوردهاي پروژه
وزارت صنعت، معدن و تجارت ، شوراي رقابت ، دولت و مجلس 
مواردي كه مد نظر كارفرما يا ساير مشاورين حقيقي و حقوقي بوده ولي در پيشنهاديه اوليه لحاظ نشده است.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir