بررسي سهم بازار فرش دستباف ايران نسبت به رقبا در بازار ژاپن و ارائه خط مشي‌هاي دفاعي آن

    فرش به عنوان يكي از محصولات صنايع دستي ايران جايگاه مهمي در اقتصاد ايران بويژه در صادرات غير نفتي ايران دارد به نحوي كه هويت اين محصول با نام ايران در بازار هاي بين المللي عجين شده است. با اين حال و گذشته از تجربه چند صد ساله توليد اين محصول در كشور در حدود سه دهه اخير و بواسطه جهاني شدن بازارها و گسترش تجارت بين المللي،كشورهاي ديگري به توليد اين محصول روي آورده‌اند و خواهان سهمي از بازار جهاني اين محصول شده اند كه بالتبع باعث كاهش سهم بازار ايران به عنوان رهبر بازار جهاني اين محصول شده است.
بازار ژاپن به عنوان يكي از بازار هاي داراي اولويت ايران در صادرات فرش جايگاه ويژه‌اي در صادرات اين محصول براي ايران دارد. بنابراين اندازه‌گيري سهم بازار فرش دستباف ايران و متفرعات آن در ژاپن و تدوين خط مشي هاي بازاريابي، استراتژي هاي رقابتي و برنامه‌هاي عملياتي متناسب با آن مي تواند به تقويت و حفظ جايگاه كنوني فرش دستباف ايران كمك شايان توجهي بنمايد.
اهداف پروژه
هدف اصلي:

1-    هدف اصلي اين طرح بررسي سهم بازار فرش دستباف ايران نسبت به رقبا در بازار ژاپن و ارائه خط مشي هاي دفاعي مي‌باشد.
اهدف فرعي:
1-    شناسايي محيط كلان و محيط صنعت فرش دستباف در بازار ژاپن
2-    بخش بندي مشتريان دربازار فرش دستباف ژاپن
3-    شناسايي رقباي اصلي ايران در بازار فرش دستباف ژاپن و استراتژي هاي بازاريابي آنها
4-    تعيين سهم بازار فرش ايران
5-    تعيين سهم ذهني مشتري از محصول فرش
6-    تعيين سهم عاطفي مشتري از فرش ايران
7-    تعيين جايگاه استراتژيك فرش ايران در بازار ژاپن
8-    تعيين تاكتيك‌هاي رقابتي فرش ايران در بازار ژاپن
9-    شناسايي راهكارهاي عملياتي جهت حفظ و ارتقاي جايگاه رقابتي فرش ايران در بازار فرش ژاپن
سازمان‌هاي بهره‌بردار پروژه
وزارت صنعت معدن و تجارت- مركز ملي فرش

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir