توسعه خدمات بازرگانی به عنوان پشتیبان تولید وتجارت، نیازمند نگاه یکپارچه سیاست گذاری

زنجيره هاي تامين به منظور تداوم عرضه كالا يا خدمات، دستيابي به كارايي و رشد مطلوب و سودآوري اعضا نيازمند خدمات بازرگااني پشتیبان هستند. خدمات بازرگاني شامل طيف وسيعي از انواع خدماتي است كه بواسطه آنها، برقراري كارآماد جريان هاي كالايي، اطلاعاتي و مالي از توليدكننده تا مصرف كننده ميسر شده و در كنار آن توانمنديها و قابليتهاي بازيگران براي ايفاي نقش در زنجيره تقويت ميشود. در خصوص خدمات بازرگاني تعريف واحد و مورد اجماعي در ادبيات جهاني وجود ندارد.

دانلود فایل

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir