پایش تحولات تجاری (شماره 10)

ایــن شــماره از سلســله گزارشهــای پایــش تحــولات تجــاری کــه بــه تحــولات غالــب در حــوزه تجــارت بین‌الملــل می‌پــردازد، تحــولات عمــده تجــاری در دو ســطح بین‌المللــی و داخلــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. طــی ایــن گـزارش، داده‌هـای تجـاری در سـه ماهـه سـوم سـال 2021 مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. در ادامـه نیـز عوامـل موثـر بــر ثبــت ایــن داده‌هــا در کنــار ارائــه چشــم‌اندازی از تجــارت جهانــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. در پایــان نیــز چشــم‌اندازی از وضعیــت تجــاری ایــران در چنــد مــاه گذشــته ارائــه شــده اســت.

 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir