چشم‌انداز صنعت، معدن و تجارت در سال 1401

در ایــن گــزارش ابتــدا بــه بررســی رونــد شــاخص هــای کلان اقتصــادی و ترســیم شــرایط فعلــی اقتصـاد ایـران مـی پردازیـم. سـپس بـه تشـریح گـزارش‌هـای سـازمان‌هـای بیـن‌المللـی در خصـوص اقتصـاد ایـران و جهــان پرداختــه میشــود، در نهایــت پــس از گــردآوری و بررســی اطلاعــات متغیرهــای کلان اقتصــادی تغییــرات آتــی شــاخصهای کلان اقتصــادی بــا اســتفاده از دو روش کمــی و میدانــی ارزیابــی میشــود. در روش میدانــی فــرم نظرســنجی در خصــوص تغییــرات آتــی شــاخص هــای کلان اقتصــادی و وضعیــت اقتصــادی کشــور در ســال 1401 تدویــن و نظــر صاحبنظــران و متخصصــان مســائل اقتصــادی اخــذ شــده اســت. بدیهــی اســت دیــدگاه ارائــه شـده توسـط صاحبنظـران تلقـی آنهـا از شـرایط اقتصـاد ایـران بـوده کـه ممکـن اسـت بـا توجـه بـه تحولاتـی نظیـر تحریمهـای بین‌المللـی، نـا آرامی‌هـای منطقـه، بحـران اقتصـادی و ... بـا یکدیگـر تفـاوت داشـته باشـد لـذا متوسـط پاســخ همــه صاحبنظــران و متخصصــان مســائل اقتصــادی در هــر کــدام از متغیرهــا در نظــر گرفتــه خواهــد شــد. 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir