ارزیابی آثار سیاست‌های اقتصادی در صنعت پوشاک

 در ایـن مطالعـه بـا اسـتفاده از مـدل کلان‌سـنجی موسسـه مطالعـات و پژوهشهـای بازرگانـی (نسـخه ۱/۱ )،بـا آزمـون چهـار دسـته سیاسـتهای مالـی (افزایـش مخـارج دولتـی و کاهـش نـرخ مالیـات)، پولـی (افزایـش نقدینگـی و کاهـش نــرخ ســود تســهیلات، ارزی (افزایــش نــرخ ارز) و تجــاری (کاهــش نــرخ تعرفــه) بــه ایــن نتیجــه دســت یافتــه شــد کــه در اولویت‌بنــدی سیاســتهای حــوزه کلان، ارتقــاء دسترســی بــه بنــگاه بــه نقدینگــی از طریــق تســهیلات هدفمنــد و سیاسـتهای افزایـش سـرعت گـردش سـرمایه در بنـگاه، افزایـش نـرخ ارز جهـت توسـعه تـوان رقابـت در بازارهـای صادراتــی و کاهــش نــرخ تعرفــه، مهمتریــن محورهــای هم‌آوایــی بــا سیاســتهای بخشــی در صنعــت پوشــاک بــه شـمار میرونـد. مهمتریـن چالـش زیربخـش صنعـت نسـاجی، در کمبـود نقدینگـی و تسـهیلات بانکـی اسـت. میـزان اثرگـذاری افزایـش تسـهیلات بانکـی و نقدینگـی در ایـن صنعـت در کمتریـن سـطح اثرگـذاری، سـه برابـر سیاسـت کاهش نــرخ تعرفــه بابــت مــواد اولیــه و چهــار برابــر افزایــش نــرخ ارز در رقابت‌پذیــری صــادرات اســت.

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir