اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت

ا کنـون سـازمان جهانـی تجـارت 164 عضـو دارد و 22 کشـور دیگـر ازجملـه ایـران هـم در صـف الحـاق بـه آن سـازمان قـرار دارنـد. ایـن گسـتردگی عضو یـت نشـانگر اهمیـت آن سـازمان و نظـام حقوقـی آن اسـت کـه عمدتا در سـند نهایی دور اروگوئه تبلور یافته اسـت. کتاب حاضر ترجمه سـند نهایی دور اروگوئه به عنوان اساسـی ترین سـند سـازمان جهانـی تجـارت شـامل موافقتنامه هـا و تصمیمـات و اعلامیه هـای وزیران آن سـازمان تا زمان تأسـیس آن در سـال 1995 میباشـد. ترجمه بخش عمده سـند مذکور در چاپ اول کتاب حاضر در سال 1373 منتشر شد. در چاپ دوم کتاب، علاوه بر تکمیل بخشهای باقیمانده سند نهایی دور اروگوئـه، ترجمـه اصلاحیـه موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) مصوب 6 دسـامبر 2005 نیز اسـناد زیر افزوده شـده اند که  نیز اضافه شـد. در جدیدترین چاپ انگلیسـی کتاب حاضر ترجمه آنها در چاپ فارسـی حاضر آورده شـده اسـت.

دانلود فایل 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir