مجمع عمومي عادي هيات امنا مركز آموزش بازرگاني برگزار شد

مجمع عمومي عادي هيات امنا مركز آموزش بازرگاني با حضور مشاور وزیر، دکتر نجفی،‌ رییس مجمع و مدیرکل دفتر بودجه و امور مجامع و معاون ایشان، حسابرس مستقل و بازرس قانوني و اعضای هیات مدیره شركت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، در اين جلسه گزارش هيات مديره و حسابرس و بازرس قانوني مركز آموزش بازرگاني در مورد عملكرد سال مالي منتهي به 29/12/1397 ارايه شد و صورت هاي مالي، ترازنامه و حساب عملكرد سود و زيان براي سال مالي منتهي به 29/12/1397 بررسي و تصويب شد.
همچنين پس از رسميت جلسه و قرائت دستور كار،‌ ارايه گزارش هيات عامل، حسابرسي و بازرسي و بستن صورت هاي مالي منتهي به سال 97 و بحث و تبادل نظر و پاسخگويي مدير عامل به پرسش هاي مطروحه اعضا، از تمام اعضاي هيات امنا ، اعضای هیات عامل ، پرسنل مركز و كميته موسسه حسابرسي ،‌تقدير و تشكر شد.

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir