تاریخ:
1397/06/10
نویسنده:
مسعود کمالی اردکانی
کلیدواژه ها:
اقتصاد نفتی، اقتصاد جهانی، صادرات

اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی، دولتی و غیر رقابتی است و تاکنون به طور جدی در معرض رقابت خارجی و حضور بازیگران بزرگ،کارا و توانمند اقتصاد جهانی قرار نگرفته است. این عارضه موجب ناکارایی سیستم تجاری و بازیگران این صحنه گردیده به طوریکه هم زمین تجارت، هم بازیگران آن و هم قوانین حاکم بر این محیط، همه ناکارا و به نوعی بازدارنده تجارت و به خصوص صادرات هستند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir