مدیریت فرآیند مذاکرات و معاملات بین‌المللی

فرایند اجرای یک معامله تجاری بخصوص در عرصه ی بین‌المللی متشکل از سه مرحله زیر است: 

الف. مرحله پیش از مذاکره ( ارزیابی،  تحقیق و شناسایی ریسک‌ها)

ب. مرحله مذاکره و تنظیم قرارداد

ج. مرحله اجرا و نظارت بر حسن اجرای تعهدات قرارداد

این سه مرحله زنجیره ای بوده که بدون توجه به هر مرحله، یک معامله طبق انتظارات محقق نخواهد شد. کل این فرایند و سه مرحله فوق در این کتاب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

خرید کتاب

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir