رئیس موسسه: دکتر احمد تشکینی

تلفن: ۶۶۹۳۶۴۰۰

ایمیل: a.tashkini@itsr.ir​

 

وظایف: 

  • اداره کلیه امور موسسه و نظارت بر حسن اجرای آن؛
  • نظارت بر حسن اجرای مقررات اساسنامه و آیین‌نامه‌های موسسه و سایر قوانین مربوطه؛
  • اجرای مصوبات شورای عالی پژوهشی با توجه به اختیارات آنها؛
  • ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف موسسه؛
  • انتخاب و انتصاب سرپرست واحدها و تقسیم مسئولیت‌های موسسه؛
  • اخذ تصمیم و صدور احکام مربوط به انتصابات، ترفیعات و عزل کارکنان موسسه در حدود مقررات مربوطه؛
  • امضاء کلیه نامه‌ها، قراردادها و مکاتبات موسسه؛
  • تهیه گزارش فعالیت‌های موسسه به شورای عالی پژوهشی موسسه؛
  • افتتاح حساب در بانک‌ها با رعایت مقررات و قوانین و معرفی امضاهای مجاز،
  • پیشنهاد آئین‌نامه‌های استخدامی، اجرایی، مالی و اداری موسسه و نیز پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در آنها جهت تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

 

 

 

روساي سابق موسسه 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir