سلسله نشست های تخصصی آمایش سرزمین و توسعه پایدار صنعتی (1402/03/09)

/Content/upload/I6BA7-پيشران توسعه خوشه ها.pptx 

    /Content/upload/VN2Y5-آقاي دكتر سليماني.نشست خوشه هاي كسب و كار.pdf 

   /Content/upload/U3ZSS-خوشه صنعتي1402-محمدي.pptx

 

سلسله نشست های تخصصی سرزمین و توسعه پایدار صنعتی و منطقه ای (1400/11/19)

 

--------------------------------------------------------------------------------------

سلسله نشست های تخصصی سرزمین و توسعه پایدار صنعتی و منطقه ای (1400/11/12)

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

سلسله نشست های تخصصی سرزمین و توسعه پایدار صنعتی و منطقه ای (1400/10/21)

 

-------------------------------------

 

------------------------------------------------------

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir