سلسله نشست های تخصصی سرزمین و توسعه پایدار صنعتی و منطقه ای (1400/11/19)

 

--------------------------------------------------------------------------------------

سلسله نشست های تخصصی سرزمین و توسعه پایدار صنعتی و منطقه ای (1400/11/12)

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

سلسله نشست های تخصصی سرزمین و توسعه پایدار صنعتی و منطقه ای (1400/10/21)

 

-------------------------------------

 

------------------------------------------------------

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir