اینفوگرافیک
 • خلاصه گزارش اولویت‌ها، سیاست‌ها و اقدامات پیشنهادی به‌منظور ارتقاء حوزه لجستیک

  اینفوگرافیک . 1400/12/21
  پیشنهاد ایجاد شورایعالی لجستیک جهت راهبری توسعه لجستیک کشور   لجستیک به‌طور ذاتی حوزه‌ای فرابخشی است و دربرگیرنده طیف وسیعی از زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبان تولید و تجارت کالا است. این حوزه دربرگیرنده مؤلفه‌هایی چون زیرساخت‌‌‌های نهادی، نظام سیاست‌گذاری، زیرساخت‌های قانونی، زیرساخت‌های فیزیکی، نظام‌های اطلاعاتی مرتبط و کسب‌وکارهای ارائه‌دهنده خدمات لجستیک است. ازآنجاکه صنعت لجستیک یکی از ارکان اصلی خدمات بازرگانی محسوب می‌شود، مشخص بودن متولی در این بخش یکی از اولویت‌های اصلی برای سیاست‌گذاری... ادامه »
 • خلاصه گزارش «پایش تحولات تجاری 10 (آخرین وضعیت اقتصاد و تجارت جهان و ایران)»

  اینفوگرافیک . 1400/12/21
  تجارت کشور در مدار افزایش اقتصاد و تجارت جهانی پس از تجربه یک دوره افت به ‌سبب پیامدهای شیوع بیماری کووید-19، در اثر اقدامات حمایتی دولت‌ها در حال بازیابی است. تجارت ایران نیز علی‌رغم آثار سوء همه‌گیری و همچنین تشدید تحریم‌ها، از ابتدا امسال در حال بازیابی بوده است. گزارش دهم تحولات تجاری، آخرین تغییرات وضعیت تجارت جهانی و ایران را موردبررسی قرار داده است:  اهم تحولات تجارت جهانی در سه‌ماهه سوم سال 2021 رشد مستمر تجارت جهانی (رشد 24 درصدی ارزش تجارت جهانی در سه‌ماهه سوم 2021 نسب... ادامه »
 • خلاصه گزارش بررسی علل چسبندگی قیمتها و راهکارهای کاهش آن

  اینفوگرافیک . 1400/12/15
  در چندماهه اخیر نیز علی‌رغم کاهش نرخ ارز به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تورم در کشور، قیمت‌ها در سطح بازار متناسب با آن واکنش نشان نداده است. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی علل اصلی این چسبندگی قیمت‌ها در بازار را ارائه کرده است: چسبندگی قیمت­ها مقاومت و یا عدم واکنش متناسب قیمت­ها در مقابل تغییرات شرایط اقتصادی است و مانع از دستیابی اقتصاد به تعادل بهینه در کوتاه‌مدت و حتی بلندمدت در بازارها می­شود. از مهم‌ترین علل چسبندگی قیمت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: وجود خط... ادامه »
 • بررسی ظرفیت بازار کشورهای همسایه برای توسعه صادرات محصولات غذایی ایران

  اینفوگرافیک . 1400/12/14
  از بازار بالقوه محصولات غذایی کشورهای همسایه غافلیم     با توجه به اهمیت صنعت محصولات غذایی، نکات زیر در خصوص  بازار محصولات غذایی کشورهای همسایه و ظرفیت‌های صادراتی ایران قابل ارایه است:  اهمیت صادرات 6 میلیارد دلاری محصولات غذایی با سهم 14 درصد در صادرات غیرنفتی کشور: تجارت سالانه محصولات غذایی کشور طی دهه اخیر بین 14 تا 18.3 میلیارد دلار در نوسان بوده است که با توجه به حجم سه هزار میلیارد دلاری تجارت جهانی در این حوزه، سهم ایران تنها 5/0 درصد از بازار جهانی است. بازار 112 میل... ادامه »
 • گزارش بررسي ابعاد اقتصادي و تجاري سازمان همكاري شانگهاي و فرصت‌هاي پيش‌روي ايران

  اینفوگرافیک . 1400/12/08
  فرصت‌های  اقتصادی- تجاری سازمان شانگهای برای ایران   سازمان همکاری شانگهای با عضویت چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱ با عضویت ایران در این سازمان موافقت نمود. ساختار این سازمان با غلبه گزاره‌های امنیتی و سیاسی، دارای ابعاد اقتصادی نیز می‌باشد که در صورت درک صحیح آن، فرصت‌هایی برای کشور در حوزه‌های اقتصادی و تجاری متصور خواهد بود.   اندازه اقتصاد 12 کشور عضو سازمان شانگهای بیش از  20 تریلیون دلار است و این سازمان سهم 22.9 درصدی از ... ادامه »
 • تأثير رشته فعاليت‌هاي صنعتي و معدني از تحرك در بخش ساختمان

  اینفوگرافیک . 1400/12/08
  تأثیر چشمگیر رونق بخش ساختمان بر صنعت و معدن   قانون جهش تولید مسکن (به شماره 11/52421-173) در تاریخ 24/6/1400 از سوی مجلس شورای اسلامی بعد از تائید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. در ماده یک آن مقرر شده به‌طور متوسط سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط تهیه و عرضه گردد (البته باید تأمین مالی غیرتورمی این کار در دستور دولت باشد، در غیر این صورت آثار تورمی بسیار زیادی خواهد داشت). بخش ساختمان با در اختیار داشتن 4.3 درصد تولید ناخالص داخلی (99-1390) و 45 درصد از تشکیل سر... ادامه »
 • شناسایی زمینه‌های مخل تجارت در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی

  اینفوگرافیک . 1400/10/07
  سردرگمی تولید و تجارت با 1210 بخشنامه و دستورالعمل صـدور بخشـنامه‌های گمرکـی و رونـد رو بـه افزایـش آن بویـژه طـی دو سـال اخیـر، چالشهایـی بـرای فعالیـن اقتصـادی و تجـاری کشـور فراهـم نمـود. به‌نظـر می‌رسـد ایـن رویـه در صـدور بخشـنامه‌ها برخـلاف اقدامـات صـورت گرفتـه بـرای تسـهیل تجـارت و تلاش‌هـای انجـام شـده در جهـت پیاده‌سـازی پنجـره واحـد تجـاری بـوده اسـت.... ادامه »
 • سند تحول نظام توزیع کالا در ایران

  اینفوگرافیک . 1400/10/07
  ضرورت‌های تحول از نظام توزیعی سنتی به نظام توزیعی مدرن بخــش توزیــع ایران یکــی از مهمتریــن بخشهــای اقتصــادی اســت کــه نــه تنهــا بــه لحــاظ کارکــرد اقتصــادی و تاثیــر بــر ســایر بخش‌هـای اقتصـادی، بلکـه بـه واسـطه سـهم بـالا از تولیـد ناخالـص داخلـی نیـز از جایـگاه اسـتراتژیک برخـوردار اسـت. اهمیـت ایـن بخـش طـی دهـه 1390 بیشـتر شـده اسـت؛ چرا کـه طـی ایـن دوره سـهم خدمـات توزیعـی از تولیـد ناخالـص داخلــی از 19/1 بــه 20/9 درصــد افزایــش یافتــه اســت امــا متوســط رشــد ســالانه... ادامه »
 • وضعیت تامین مالی بخش صنعت و معدن با تاکید بر نقش بازار سرمایه، چالش‌ها و پیشنهادات

  اینفوگرافیک . 1400/10/07
  تامین مالی بخش صنعت، معدن و تجارت از طریق بازار سرمایه تأمیـن مالـی فعالیت‌هـای تولیـدی همـواره یکـی از دغدغه‌هـای جـدی حـوزه تولیـد بـرای توسـعه کسـب و کارهـا است. در این راستا موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گزارشی با عنوان "بررسی وضعیت تأمین مالی بخش صنعت و معدن با تأکید بر نقش بازار سرمایه؛ چالشها و پیشنهادها " منتشر کرده است.... ادامه »
 • برنامه هوشمند و تحولی مدیریت بازار وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت

  اینفوگرافیک . 1400/10/06
  تحول در مدیریت بازار با استفاده از ابزارهای هوشمند  از آنجــا کــه اســتمرار مدیریــت بــازار بــا رویکردهــای ســنتی از کارایــی لازم برخــوردار نیســت، ضــروری اســت مدیریــت بــازار (بــا رویکردهــای تحولــی) به منظــور ایجــاد ثبــات در عرضــه و تقاضــا و قیمــت کالاهــا بــا ابزارهــای هوشــمند و خودتنظیـم مـد نظـر قـرار گیـرد. وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در برنامـه تحولـی مدیریـت بـازار کالاهـا و خدمـات به دنبـال مدیریـت هوشـمند بـازار از حلقـه اول یعنـی پیـش از تولیـد و تولیـد تـا حلقـ... ادامه »
 • بررسی عوامل رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور

  اینفوگرافیک . 1400/10/05
  تسهیل تجارت زمینه‌ساز کاهش رسوب کالا در بنادر از مقایســه وضعیــت ایــران در شــاخص‌های مرتبــط بــا فرآیندهــای تجــارت فرامــرزی و واردات کالا بــا کشــورهای مختلـف مشـخص میشـود کـه بـه طـور کلـی کارایـی ایـن فرآیندهـا (بـه خصـوص تشـریفات گمرکـی) در کشـورمان نیازمنــد بهبــود اســت. در ایــن راســتا، ضــروری اســت در کنــار اقدامــات جــاری کــه بــرای کاهــش رســوب کالا انجــام میشـود، اصلاحـات اساسـی در فرآیندهـای مزبـور بـا هـدف ایجـاد سـاختار نویـن در ایـن حـوزه صـورت گیـرد. بـرای ایـن ... ادامه »
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir