اینفوگرافیک
 • شناسایی زمینه‌های مخل تجارت در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی

  اینفوگرافیک . 1400/10/07
  سردرگمی تولید و تجارت با 1210 بخشنامه و دستورالعمل صـدور بخشـنامه‌های گمرکـی و رونـد رو بـه افزایـش آن بویـژه طـی دو سـال اخیـر، چالشهایـی بـرای فعالیـن اقتصـادی و تجـاری کشـور فراهـم نمـود. به‌نظـر می‌رسـد ایـن رویـه در صـدور بخشـنامه‌ها برخـلاف اقدامـات صـورت گرفتـه بـرای تسـهیل تجـارت و تلاش‌هـای انجـام شـده در جهـت پیاده‌سـازی پنجـره واحـد تجـاری بـوده اسـت.... ادامه »
 • سند تحول نظام توزیع کالا در ایران

  اینفوگرافیک . 1400/10/07
  ضرورت‌های تحول از نظام توزیعی سنتی به نظام توزیعی مدرن بخــش توزیــع ایران یکــی از مهمتریــن بخشهــای اقتصــادی اســت کــه نــه تنهــا بــه لحــاظ کارکــرد اقتصــادی و تاثیــر بــر ســایر بخش‌هـای اقتصـادی، بلکـه بـه واسـطه سـهم بـالا از تولیـد ناخالـص داخلـی نیـز از جایـگاه اسـتراتژیک برخـوردار اسـت. اهمیـت ایـن بخـش طـی دهـه 1390 بیشـتر شـده اسـت؛ چرا کـه طـی ایـن دوره سـهم خدمـات توزیعـی از تولیـد ناخالـص داخلــی از 19/1 بــه 20/9 درصــد افزایــش یافتــه اســت امــا متوســط رشــد ســالانه... ادامه »
 • وضعیت تامین مالی بخش صنعت و معدن با تاکید بر نقش بازار سرمایه، چالش‌ها و پیشنهادات

  اینفوگرافیک . 1400/10/07
  تامین مالی بخش صنعت، معدن و تجارت از طریق بازار سرمایه تأمیـن مالـی فعالیت‌هـای تولیـدی همـواره یکـی از دغدغه‌هـای جـدی حـوزه تولیـد بـرای توسـعه کسـب و کارهـا است. در این راستا موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گزارشی با عنوان "بررسی وضعیت تأمین مالی بخش صنعت و معدن با تأکید بر نقش بازار سرمایه؛ چالشها و پیشنهادها " منتشر کرده است.... ادامه »
 • برنامه هوشمند و تحولی مدیریت بازار وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت

  اینفوگرافیک . 1400/10/06
  تحول در مدیریت بازار با استفاده از ابزارهای هوشمند  از آنجــا کــه اســتمرار مدیریــت بــازار بــا رویکردهــای ســنتی از کارایــی لازم برخــوردار نیســت، ضــروری اســت مدیریــت بــازار (بــا رویکردهــای تحولــی) به منظــور ایجــاد ثبــات در عرضــه و تقاضــا و قیمــت کالاهــا بــا ابزارهــای هوشــمند و خودتنظیـم مـد نظـر قـرار گیـرد. وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در برنامـه تحولـی مدیریـت بـازار کالاهـا و خدمـات به دنبـال مدیریـت هوشـمند بـازار از حلقـه اول یعنـی پیـش از تولیـد و تولیـد تـا حلقـ... ادامه »
 • بررسی عوامل رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور

  اینفوگرافیک . 1400/10/05
  تسهیل تجارت زمینه‌ساز کاهش رسوب کالا در بنادر از مقایســه وضعیــت ایــران در شــاخص‌های مرتبــط بــا فرآیندهــای تجــارت فرامــرزی و واردات کالا بــا کشــورهای مختلـف مشـخص میشـود کـه بـه طـور کلـی کارایـی ایـن فرآیندهـا (بـه خصـوص تشـریفات گمرکـی) در کشـورمان نیازمنــد بهبــود اســت. در ایــن راســتا، ضــروری اســت در کنــار اقدامــات جــاری کــه بــرای کاهــش رســوب کالا انجــام میشـود، اصلاحـات اساسـی در فرآیندهـای مزبـور بـا هـدف ایجـاد سـاختار نویـن در ایـن حـوزه صـورت گیـرد. بـرای ایـن ... ادامه »
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir