بررسی مواد قانونی درآمدزا و مصادیق هزینه‌کرد مرتبط با بخش معدن کشور

در ایـن مطالعـه تـلاش شـده بـا تمرکـز بـر بخـش معـدن و فعالیتهـای معدنـی، بـه ارائـه تصویـر دقیقـی از مفــاد قانونــی در بودجــه دولــت ناظــر بــر  ردیفهــا و تبصره‌هــای بودجــه‌ای کــه منابــع درآمــدی حاصــل از بخــش معـدن و فعالیتهـای معدنـی را تصریـح میکننـد و نحـوه تخصیـص و مصـارف درآمدهـای اسـتحصال شـده از ایـن بخــش، بپــردازد. علــاوه بــر بودجــه دولــت، جزئیاتــی از ســایر مســتندات قانونــی و اســناد بالادســتی تعهــدآور بــرای دولـت در بخـش معـدن و محـل تامیـن درآمـد آن نیـز ارائـه شـد.

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir