صندوق توسعه ملی (تسهیلات ارزی اعطایی و چالشهای بازپرداخت/پوشش ریسک نوسان نر خ ارز)

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir