سلسله گزارشات آمایش سرزمین (ادبیات نظری)

بـه لحـاظ محدوده‌هـای جغرافیایـی، شـرایط اقلیمـی، مرزهـای آبـی و خاکـی و ناهمواریهـای گسـترده دارای شـرایط متنوعـی اسـت، بنابرایـن هـر منطقـه توانمندیهـای مخصـوص بـه خـود را دارد. راهبردهـای آمایش سـرزمین بر اســاس اولویت‌بندی‌هــا، نقش‌پذیــری و قابلیت‌ســنجی هــر یــک از مناطــق، محصــولات مشــخص مناســب بــرای هــر منطقــه را معیــن میکنــد. در ادبیــات جغرافیایــی ایــران، طــی پنجــاه سال گذشــته مفاهیــم، روشهــا و اصــول جغرافیــای انســانی، اغلــب بــه شــکلی بــدون انســجام مطــرح شــده و جغرافیــای اجتماعــی و فرهنگــی نیــز بســیار جسـته و گریختـه بیـان شـده و نـه تنهـا در برنامه‌ریزی‌هـای کشـور، بلکـه در فضـای آکادمیـک کشـور نیـز جـای خالـی آن بسـیار محسـوس اسـت. اکنـون بـا گذشـت شـش برنامـه توسـعه پـس از انقـلاب کـه نگاهـی بخشـی بـه توسـعه داشـته‌اند، نیـاز بـه برنامه‌ریـزی فضایـی و منطقـه‌ای ضـروری بـه نظـر میرسـد. در سـایر کشـورهای جهـان نیـز نیـاز بـه برنامه‌ریـزی فضایـی و منطقـه‌ای زمانـی احسـاس شـد کـه رشـد و توسـعه بخشـی موجـب عـدم تـوازن در مناطـق مختلــف شــده اســت؛ از ایــن روی جهــت متعــادل و متــوازن ســاختن توســعه مناطــق مختلــف، رویکــرد بــه توســعه بــر طبــق معیارهــا و قابلیت‌هــا و محدودیت‌هــای منطقــه‌ای ضــروری بــه نظــر میرسد. 
 

دانلود فایل

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir