شناسایی زمینه‌های مخل تجارت در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی

صـدور بخشـنامه‌های گمرکـی و رونـد رو بـه افزایـش آن بویـژه طـی دو سـال اخیـر، چالشهایـی بـرای فعالیـن اقتصـادی و تجـاری کشـور فراهـم نمـود. به‌نظـر می‌رسـد ایـن رویـه در صـدور بخشـنامه‌ها برخـلاف اقدامـات صـورت گرفتـه بـرای تسـهیل تجـارت و تلاش‌هـای انجـام شـده در جهـت پیاده‌سـازی پنجـره واحـد تجـاری بـوده اسـت. 
تعــدد ایــن بخشــنامه‌ها و در برخــی مــوارد تناقــض آنهــا آثــار ســوئی را بعضــا بر بخش تولید و تجارت خارجــی داشــته اســت. افــت تجــارت خارجــی طــی چنــد ســال اخیــر از ابعـاد دیگـر بـه دلیـل نبـود راهبردهـای کلان در حـوزه سیاسـتهای صنعتـی و تجـاری می‌باشــد. ایــن شــرایط موجــب انحــراف از مســیر درســت تولیــد و تجــارت در اثــر اتخــاذ سیاســتهای کنترلــی بــا اهــداف کوتاه‌مــدت شــده اســت.
 

دانلود فایل

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir