تحلیل وضعیت موجود نظام توزیع در ایران

بخـش توزیـع یکـی از بخشهـای کلیـدی در اقتصـاد ایـران اسـت کـه بـا توجـه بـه تسـلط خدمـات بـر عرصـه تولیـد کشـور، سـهم قابـل توجهـی در ایـن بخـش را داراسـت. بـه منظـور تحلیـل وضعیـت موجـود در نظـام توزیـع، بـه بررسـی وضعیـت حا کـم بـر اجـزای نظـام توزیـع مشـتمل بـر سـاختار بازیگـران توزیعـی از منظـر برشهـای مختلـف تحلیلـی، شــرایط حا کــم بــر ســازماندهی و مدیریــت و همچنیــن زیرســاختهای پشــتیبان (مشــتمل بــر زیرســاختهای حقوقـی) پرداختـه شـده اسـت. 

 

دانلود فایل

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir