بررسی عوامل رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور و ارائه پیشنهادهایی برای کاهش آن

از مقایســه وضعیــت ایــران در شــاخص‌های مرتبــط بــا فرآیندهــای تجــارت فرامــرزی و واردات کالا بــا کشــورهای مختلـف مشـخص میشـود کـه بـه طـور کلـی کارایـی ایـن فرآیندهـا (بـه خصـوص تشـریفات گمرکـی) در کشـورمان نیازمنــد بهبــود اســت. در ایــن راســتا، ضــروری اســت در کنــار اقدامــات جــاری کــه بــرای کاهــش رســوب کالا انجــام میشـود، اصلاحـات اساسـی در فرآیندهـای مزبـور بـا هـدف ایجـاد سـاختار نویـن در ایـن حـوزه صـورت گیـرد. بـرای ایـن منظـور مجموعـه‌ای از پیشـنهادات بـرای کاهـش گلوگاه‌هـا و ناکارآمدی‌هـای موجـود قابـل ارائـه هسـتند. ایـن راهکارهــا در ســه حــوزه ســاختارها و قوانیــن، حــوزه فرآیندهــا و حــوزه لجســتیک طبقه‌بنــدی شــده‌اند.

دانلود فایل

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir