برنامه هوشمند و تحولی مدیریت بازار؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت

از آنجــا کــه اســتمرار مدیریــت بــازار بــا رویکردهــای ســنتی از کارایــی لازم برخــوردار نیســت، ضــروری اســت مدیریــت بــازار (بــا رویکردهــای تحولــی) به منظــور ایجــاد ثبــات در عرضــه و تقاضــا و قیمــت کالاهــا بــا ابزارهــای هوشــمند و خودتنظیـم مـد نظـر قـرار گیـرد. وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در برنامـه تحولـی مدیریـت بـازار کالاهـا و خدمـات به دنبـال مدیریـت هوشـمند بـازار از حلقـه اول یعنـی پیـش از تولیـد و تولیـد تـا حلقـه آخـر یعنـی توزیـع و مصـرف اسـت. در ایـن راسـتا مدیریـت بـازار بـا مداخـلات ضـروری و حداقلـی دولـت پیگیـری میشـود و ایـن رویکـرد در اصـلاح نظـام قیمت گـذاری و کنترل هـای پیشـینی و پسـینی دنبـال خواهـد شـد. در ایـن ارتبـاط، وزارتخانـه متبـوع بـا برخـورداری از برنامه هــای تحولــی بــرای گــذار از مدیریــت بــازار ســنتی بــه نویــن، اســتفاده از ابزارهــای خودتنظیــم و هوشــمند کـردن پایشهـا و نظارتهـا را به صـورت جـدی در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت.

 

دانلود فایل

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir