بررسی ابعاد اقتصادی و تجاری سازمان همکاری شانگهای و فرصتهای پیش روی ایران

سـازمان همـکاری شـانگهای بـا عضویـت چیـن، روسـیه، قزاقسـتان، قرقیزسـتان و تاجیکسـتان، ازبکسـتان، هنـد و پاکسـتان در ۱۷ سـپتامبر ۲۰۲۱ بـا عضویـت ایـران در ایـن سـازمان موافقـت نمـود. ایـران از سـال 2005 عضـو ناظـر ســازمان بــوده اســت و بــا وجــود تمایــل بــه عضویــت کامــل، بــه دلیــل برخــی موانــع حقوقــی (تحریمهــای شــورای امنیـت علیـه ایـران) و سیاسـی( تنـش بـا غـرب)، بـا ایـن خواسـته موافقـت نمیشـد. عضویـت فعلـی ایـران در سـازمان همــکاری شــانگهای بــدون حــق رای میباشــد و تحقــق عضویــت دائــم منــوط بــه شــرایطی اســت کــه طــی یــک یــا دو ســال آینــده میبایســت از ســوی ایــران تامیــن شــود. ســاختار ســازمان همــکاری شــانگهای بــا غلبــه گزاره هــای امنیتـی و سیاسـی، دارای ابعـاد اقتصـادی نیـز میباشـد کـه در صـورت درک صحیـح آن، فرصتهایـی بـرای کشـور در حوزه هـای اقتصـادی و تجـاری متصـور میشـود. 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir