تحلیل و اسیب شناسی زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در ایران

دسترســی ایــران بــه ذخایــر عظیــم هیدروکربــوری، باعــث فراهــم بــودن خــوراک متنــوع و ارزان بــرای صنعــت پتروشـیمی میباشـد کـه مزیـت اصلـی ایـن صنعـت در ایـران میباشـد. طبـق برآوردهـای موسسـه مکنـزی، حتـی بـا وجـود نا اطمینانی‌هـای موجـود در رشـد جهانـی و قیمتهـای محصـولات پتروشـیمی (از قبیـل بهره‌بـرداری از منابـع جدیـد خـورا ک در جهـان، کاهـش جهانـی بهـای انـرژی و افـت شـدید قیمـت محصـولات پتروشـیمی)،ایـران احتمـالا به عنـوان یـک تولیدکننـده سـودآور در صنعـت پتروشـیمی باقـی خواهـد مانـد، زیـرا خـوراک ارزان قیمـت بـه ایـن صنعـت در ایـران یـک مزیـت جهانـی میدهـد. اتیلـن تولیـدی از نفتـا گرانتـر از تولیـد مبتنـی بـر گاز طبیعـی در ایـران اسـت. شــرکتهای پتروشــیمی در ایــران از منظــر نــوع خــوراک دریافتــی، بــه دو دســته کلــی پتروشــیمی‌های خــوراک گازی و مایـع تقسـیم میشـوند. خـوراک گاز شـرکتهای پتروشـیمی شـامل گاز غنـی، متـان، اتـان، اتیلـن و خـورا ک مایـع شـامل گاز مایـع، میعانـات گازی، نفتـا، بنزیـن پیرولیـز و پالتفورمیـت می‌باشـد.

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir