بررسی علل چسبندگی قیمت‌ها و راهکارهای کاهش آن

یکــی از ابعــاد کلیــدی و حایــز اهمیــت در خصــوص چســبندگی قیمتهــا موضــوع درجــه چســبندگی و علــل چســبندگی میباشــد. شــناخت ایــن ابعــاد از جهــت انتخــاب ابــزار مناســب بــرای دســتیابی بــه اهــداف سیاســت اتخــاذی بســیار ضــروری میباشــد. بــه عنــوان نمونــه اگــر سیاســتگذار هدف‌گــذاری ضــد تورمــی یــا کاهــش تــورم را هــدف سیاســتی خــود قــرار دهــد، در کنــار ســایر پارامترهــا آگاهــی از درجــه چســبندگی و علــل ایجــاد چســبندگی قیمتهــا در دســتیابی بــه هــدف و پایــداری  شــرایط بســیار ضــروری خواهــد بــود. در همیــن راســتا ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه تاثیــر مثبــت سیاســت پولــی بــر رونــق اقتصــادی و میــزان مانــدگاری آن بــر رونــق، تابــع مســتقیمی از درجــه چســبندگی قیمتهاســت. منظــور ایــن اســت کــه در طــول یــک دوره زمانـی مشـخص (مثـل یـک سـال)، هـر چـه درجـه چسـبندگی قیمت‌هـا بیشـتر باشـد، مانـدگاری اثـرات مثبـت سیاسـت پولـی بیشـتر خواهـد بـود. 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir