آسیب‌شناسی بخش معدن کشور و راهکارهای ارتقای عملکردی آن

در ایــن گــزارش تــلاش شــده اســت تــا ســاختار حاکــم بــر بخــش معــدن، مــورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته و چالش‌هـای پیـش‌روی توسـعه و ارتقـای رقابت‌پذیـری آن در قالـب عوامـل مهـم و مؤثر احصـاء شـود.

پتانسیل‌های بخش معدن کشور، جایگاه فعلی بخش معدن در اقتصاد کشور، الگوی رقابت‌پذیری نظام‌مند، چالش‌های پیش روی بخش معدن کشور و راه‌کارهای پیشنهادی از سرفصل‌های این گزارش است.

گفتنی است در ایــن مطالعــه از الگــوی رقابت‌پذیــری نظام‌منــد بــرای بررســی بخــش معــدن کشــور استفاده‌شده اسـت. ایـن الگـوی جامـع، امـکان تحلیـل مؤلفه‌های رقابت‌پذیـری را در سـطوح مختلـف اثرگـذاری (خـرد، بخشـی، کلان و فــرا کلان) فراهــم کــرده و بــا برقــراری تعامــل بیــن چهــار ســطح فــرا کلان، کلان، بخشــی و خــرد، مؤلفه‌های رقابت‌پذیــری در ســطح بنگاه‌هــا را بررســی می‌کند.

 

 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir