چالشهای امنیت غذایی پیش روی کشـورها پـس از جنگ روسـیه و اوکراین و نقش اسـتانداردهای GS1 در بهبود شـرایط

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir