طراحی مدل توسعه صنعتی ایران برعهده مراکز پژوهشی نزدیک به حوزه اجراست

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، شناخت دقیق نسبت به تعریف، مفهوم، ابعاد و ابزارهای سیاست صنعتی را مهمترین مولفه کلیدی در تدوین سیاست صنعتی دانست و تدقیق در مفاهیم فکری و نظری سیاست صنعتی را پایه اصلی تدوین آن معرفی کرد.  به گفته او : در اقتصاد ایران تعریف همگرا و نزدیک به یکدیگری از سیاست صنعی بین اقتصاددانان و طراحان سیاست صنعتی کشور وجود ندارد و این امر، گرایش و همگرایی در تدوین سیاست صنعتی را دشوار کرده و به تبع آن اجرا را با چالشهای جدی مواجه ساخته است.

 

دکتر احمد تشکینی که در نشست پنجم از سلسله نشستهای سیاست صنعتی برگزار شده در محل موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی سخن می گفت عنوان کرد امروز در این نشست تعریف جامعی از سیاست صنعتی به مفهوم «بازطراحی حکمرانی صنعتی برای ایجاد سازگاری بیشتر با رقابت (رشد مبتنی بر نوآوری)» ارایه شد که در آن اولا بر حکمرانی صنعتی تاکید شده و ثانیا ارتباط مشخص خود با سیاست رقابتی را مشخص کرده است. وی همچنین عنوان کرد که مفهوم سیاست صنعتی اکنون با موضوعاتی مثل حدود اختیارات دولت، بازطراحی حکمرانی بر مدار رشد توام با رقابت و نوآوری، کیفیت حمایت و یا اصطلاحا «رانت های مولد» و تخریب خلاق در پیوند است و باید همه جوانب آن مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد.
 
از سوی دیگر لازمه اظهار نظر کارشناسی و دقیق درباره صنایع کشور را، ارتباط نزدیک و مستمر با حوزه صنعت دانست و گفت: بدون اینکه بخواهیم از اهمیت دانش نظری کم کنیم اما اظهار نظر کارشناسی و طراحی نظریه توسعه صنعتی، بطور صرف کار علمی نیست و حتما مشارکت مراکزی که در کنار کار علمی، مستقیم با صنایع کشور در تماس و ارتباط هستند را می طلبد.
 
به گفته او، مفاهیم حوزه سیاست صنعتی صرفا جنبه انتزاعی ندارند و در عمل هم پیاده کردن آنها، توام با چالش هایی است به عنوان مثال «تخریب خلاق»، هر چند در دل خود نوآوری و جذابیت دارد اما قطعا مقاومت هایی را هم در پی دارد که باید به پیامدهای آن توجه شود. تشکینی در پایان اظهار امیدواری کرد که مجموعه فعالیت های همکاران موسسه در این خصوص، در نهایت به طراحی یک نظریه بومی برای توسعه صنعتی کشور منتهی شود.
 
متن کامل مباحث این نشست به زودی منتشر می شود.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir