انعقاد تفاهم‌نامه همكاري مشترک میان مجمع کارآفرینان ایران و مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي حوزه کارآفرینی در بخش‌های صنعت و بازرگانیﮐﺸﻮر؛ انجام ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اصلاح و بهبود سیاست های کارآفرینی بر مبنای نیازها و مسائل بخش‌های اقتصادی کشور از جمله بخش صنعت، معدن و تجارت و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎي ﻣﺸﺎوره ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻞ و اراﺋﻪ راهﺣﻞ ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﺋﻞ تخصصی ﺣﻮزه کارآفرینی جهت تقدیم به بالاترین مراجع سیاستگذاری از جمله مفاد این تفاهم نامه بوده است.

همچنین در این تفاهم نامه طرفین بر گسترش و نهادینه‌سازی همکاری‌های مشاوره‌ای فنی و تخصصی در حوزه های اقتصادی به ویژه اقتصاد و تولید مولد؛ همکاری متقابل در زمینه برگزاری رویدادهای تخصصی به ویژه حوزه ترویج فرهنگ کارآفرینی و اطلاع‌رسانی آثار پژوهشی و مشارکت در توزیع و عرضه آثار منتشره توسط طرفین؛ استفاده طرفین از ظرفیت و توانمندی‌های علمی و پژوهشی یکدیگر، از جمله برای انجام طرح‌های پژوهشی؛ طراحی و ایجاد سامانه‌های علمی و کاربردی در حوزه‌های مرتبط صنعتی؛ ایجاد و استفاده مشترک از بانک‌های اطلاعاتی علمی و آماری؛ برنامه‌ریزی برای تالیف، تدوین، چاپ، انتشار و مبادله گزارش‌ها، مقالات، کتب و نشریات علمی در حوزه کارآفرینی و پیشران های اقتصاد مولد، به صورت مشترک و برگزاری نشست های مشترک علمی و پژوهشی درخصوص موضوعات تفاهم نامه تاکید کردند.

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir