سخنراني علمي "رويكردهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد سياست‌هاي صنعتي، تجاري و فناوري و چگونگي يكپارچه‌سازي آنها جهت نيل به اهداف سند چشم‌انداز" برگزار شد.
سخنراني علمي رويكردهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد سياست‌هاي صنعتي، تجاري و فناوري و چگونگي يكپارچه‌سازي آنها جهت نيل به اهداف سند چشم‌انداز روز سه شنبه 26 خرداد ماه سال جاري  با سخنراني جناب آقاي دكتر آقامحمدي، عضو محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام در موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني برگزار  شد..
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir