تاکید بر انجام فعالیت های مشترک فی مابین موسسه و اتاق تهران برای نفوذ فعالیت های دانش بنیان در حوزه های صنعتی و تجاری

رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بر فعالیت مشترک فی مابین موسسه با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بویژه در حوزه دانش بنیان و اتصال و نفوذ آن در حوزه های صنعتی و تجاری کشور تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، دکتر مرجان فقیه نصیری در سمینار "ساختار صنعتی کشور در افق برنامه ششم توسعه: الزامات سیاسی و محدودیت ها"  اظهار داشت: یکی از مهمترین ذی نفعان موسسه بخش خصوصی است و موسسه آمادگی لازم را برای پشتیبانی علمی و مطالعاتی در سطوح کلان و بخشی از این نهاد را دارد.
دکتر فقیه نصیری ضمن تاکید بر افزایش تعامل بخش خصوصی با سازمان های پژوهشی از ارتباط یکساله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی خبر داد و گفت: با توجه به مدل کسب و کار جدید در موسسه، می‌توان با بسط این ارتباط و تعامل اقدامات موثری در ارایه خدمات علمی و پژوهشی و ارایه توصیه های سیاستی به انجام رساند.
در ادامه این نشست از کتاب "ساختار صنعتی کشور در افق برنامه ششم توسعه: الزامات سیاستی و محدودیتها" که توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تدوین شده است، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران رونمایی شد. در این کتاب ضمن بررسی سیر تحولات پنج برنامه توسعه و آثار سیاستهای صنعتی، تجاری و فناوری بر ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی، پیش‌بینی وضعیت آتی ترکیب رشته فعالیت های صنعتی از طریق سناریوسازی و همچنین تحلیل اثرات احکام برنامه ششم توسعه پرداخته شده است. در بخش های دیگر این کتاب با تحلیل عوامل موثر بر فراز و فرودهای جایگاه رشته فعالیت‌ صنعتی کلیدی در اقتصاد ایران طی دو دهه اخیر و مقایسه آن با تجربیات جهانی، به تبیین چالشهای کلیدی حاکم بر آنها پرداخته شده و مجموعه سیاستها و راهکارهای اجرایی اولویت دار متناظر با هریک، از مجرای تحلیلهای کارشناسی و مطالعات پیمایشی استخراج شده است. در نهایت با استناد به مطالعات رشته ای و تحلیل های کلان صنعتی، به تحلیل قابلیتهای کارکردی انواع ابزارهای سیاستی مورد استفاده طی این دوران پرداخته شده و از طریق آن الزامات پیش رو در فضای سیاستگذاری صنعتی کشور ارایه شده است.

 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir