برنامه هوشمند و تحولی مدیریت بازار وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت

 

 

 

تحول در مدیریت بازار با استفاده از ابزارهای هوشمند 

از آنجــا کــه اســتمرار مدیریــت بــازار بــا رویکردهــای ســنتی از کارایــی لازم برخــوردار نیســت، ضــروری اســت مدیریــت بــازار (بــا رویکردهــای تحولــی) به منظــور ایجــاد ثبــات در عرضــه و تقاضــا و قیمــت کالاهــا بــا ابزارهــای هوشــمند و خودتنظیـم مـد نظـر قـرار گیـرد. وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در برنامـه تحولـی مدیریـت بـازار کالاهـا و خدمـات به دنبـال مدیریـت هوشـمند بـازار از حلقـه اول یعنـی پیـش از تولیـد و تولیـد تـا حلقـه آخـر یعنـی توزیـع و مصـرف اسـت. در ایـن راسـتا مدیریـت بـازار بـا مداخـلات ضـروری و حداقلـی دولـت پیگیـری میشـود و ایـن رویکـرد در اصـلاح نظـام قیمت گـذاری و کنترل هـای پیشـینی و پسـینی دنبـال خواهـد شـد. در ایـن ارتبـاط، وزارتخانـه متبـوع بـا برخـورداری از برنامه هــای تحولــی بــرای گــذار از مدیریــت بــازار ســنتی بــه نویــن، اســتفاده از ابزارهــای خودتنظیــم و هوشــمند کـردن پایشهـا و نظارتهـا را به صـورت جـدی در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت.

hooshmandsazi

 

 

 

 

 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir