شناسایی زمینه‌های مخل تجارت در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی

 

سردرگمی تولید و تجارت با 1210 بخشنامه و دستورالعمل

صـدور بخشـنامه‌های گمرکـی و رونـد رو بـه افزایـش آن بویـژه طـی دو سـال اخیـر، چالشهایـی بـرای فعالیـن اقتصـادی و تجـاری کشـور فراهـم نمـود. به‌نظـر می‌رسـد ایـن رویـه در صـدور بخشـنامه‌ها برخـلاف اقدامـات صـورت گرفتـه بـرای تسـهیل تجـارت و تلاش‌هـای انجـام شـده در جهـت پیاده‌سـازی پنجـره واحـد تجـاری بـوده اسـت. 

 

gomrok

 


 

 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir