ظرفیت های بالقوه صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش (فاز 1)

ایـن گـزارش نشـان می‌دهـد شهرسـتان‌های کشـور در کـدام فعالیتهـای صنعتـی، معدنـی و تجـاری دارای ظرفیـت بالقـوه می‌باشـند. 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir