جلسه مشترک موسسه مطالعات با استاندار و نمایندگان استان مازندران
جلسه مشترک رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با استاندار و نمایندگان استان مازنداران، روز دوشنبه 6 تیرماه 1401 در محل موسسه مطالعات برگزار شد.
در این جلسه، در خصوص سند آمایش استان مازندران بحث و بررسی شد و مقرر شد، طی جلسه مشترکی در استانداری مازندران با حضور فرمانداران و بخشداران، این سند مورد بررسی مجدد و نهایی سازی قرار گیرد.
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir