تحليل متغيرهاي کلان اقتصادي با روش مدل‏سازي تعادل عمومي پوياي تصادفي

استاديار موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني مدل‏سازي تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE) را يکي از روش‏هاي مدرن تحليل اقتصاد کلان دانست که بيش از ساير روش‌هاي مدل‌سازي، قابليت تحليل تعادلي متغيرهاي کلان اقتصادي را فراهم مي کند.
به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، منصور عسگري در سخنراني علمي با عنوان" ارزيابي تاثير شوک‌هاي سياستي بر متغيرهاي مهم اقتصاد کلان(رهيافت DSGE )" که با حضور مديران و پژوهشگران موسسه برگزار شد افزود: الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي مبتني بر رويکرد مکتب نيوکينزي ارائه شده براي اقتصاد ايران به منظور تجزيه و تحليل آثار شوک‏هاي ارزي، پولي، توسعه صادرات و توسعه فناوري بر متغيرهاي مهم اقتصاد کلان ايران نظير (توليد ناخالص داخلي واقعي، مصرف خصوصي، سرمايه‌گذاري، حجم پول،‌ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره) ارائه شده است.
استاديار موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني اظهار کرد: اين مطالعه با استفاده از الگوهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي يا  DSGE و با رويکرد مكتب كينزي‌هاي جديد و استفاده از داده‌هاي فصلي  دوره زماني 1350  تا 1390 انجام شده‌است.
عسگري با بيان اينکه عمده مطالعات انجام شده در ايران حداکثر به تحليل سياست‏هاي پولي و ارزي پرداخته شده‏  است گفت: با استفاده از اين مدل مي توان اثر سياست‏هاي پولي، صادراتي، ارزي و توسعه فناوري،‌ بر متغيرهاي مهم اقتصاد كلان ايران را مورد تجزيه و تحليل قرار داد.
وي تصريح کرد: به منظور سازگاري الگوهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي با اقتصاد ايران، از داده‌هاي فصلي و فروض مكتب كينزي‌هاي جديد، اثر هر يك از شوک‏هاي فناوري، ارزي، پولي و توسعه صادرات بر متغيرهاي مهم اقتصاد کلان استخراج و با استفاده از روش‌ها و نرم افزارهاي خاص خود، اقدام به شبيه‏سازي اثر شوک‏هاي نام برده مي شود.
استاديار موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي ارائه شده براي اقتصاد ايران را مشتمل بر پنج كارگزار خانوارها، بنگاه‏ها، بانک‏ها (واسطه‌هاي مالي)، بخش تجارت خارجي و مقام پولي عنوان کرد و افزود: استخراج سيستم معادلات با استفاده از شرايط مرتبه اول بهينه‏سازي (اولر) هر عامل اقتصادي و برآورد پارامترهاي مدل با روش خودهمبستگي برداري بيزين يا BVAR انجام مي شود و الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي با استفاده از نرم افزار داينر حل و شبيه‌سازي شده است.

 

 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir